Akty prawne

Regulamin szkolny

 1. Rodzice dbają o punktualne i regularne uczęszczanie dziecka do szkoły.
 2. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
 3. Kontakt z nauczycielami i kierownikiem możliwy jest w każdą sobotę, kiedy odbywają się zajęcia, przed lub po zajęciach, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Uczniowie mogą zostać wcześniej zwolnieni z lekcji na podstawie pisemnej prośby rodziców.
 5. W przypadku, gdyby dziecko miało być odebrane przez osobę inną niż któreś z rodziców, prosimy o każdorazową pisemną informację.
 6. Do klas uczniowie wchodzą w obecności nauczyciela.
 7. Uczniowie zachowują się wzorowo, obowiązuje ich punktualność, dyscyplina, koleżeństwo i systematyczna praca w szkole.
 8. Każda nieobecność w szkole powinna zostać usprawiedliwiona przez rodziców, a zaległości w nauce uzupełnione.
 9. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na korytarzu lub boisku szkolnym, gdzie udają się w towarzystwie nauczycieli.
 10. Wychodzenie poza bramę szkolną w trakcie lekcji lub przerwy jest zabronione.
 11. Ze względów bezpieczeństwa uczniom nie wolno wpuszczać na teren szkoły osób postronnych oraz przyjmować od nich jakichkolwiek przesyłek i wnosić ich na teren szkoły.
 12. Należy bezwzględnie szanować mienie szkoły, koleżanek i kolegów oraz pracowników. Za szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził.
 13. W czasie zajęć uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 14. Na zajęcia nie należy przynosić wartościowych przedmiotów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 15. Regulamin jest zgodny z postanowieniami Statutu szkoły.