Akty prawne

 

R E G U L A M I N   S Z K O L N Y

  

1.         Rodzice dbają o punktualne i regularne uczęszczanie dziecka do szkoły.

2.         Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.

3.         Kontakt z nauczycielami i kierownikiem możliwy jest w każdą sobotę, kiedy odbywają się zajęcia, przed lub po zajęciach, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.         Uczniowie mogą zostać wcześniej zwolnieni z lekcji na podstawie pisemnej prośby rodziców.

5.         W przypadku, gdyby dziecko miało być odebrane przez osobę inną niż któreś z rodziców, prosimy o każdorazową pisemną informację. 

6.         Do klas uczniowie wchodzą w obecności nauczyciela. 

7.         Uczniowie zachowują się wzorowo, obowiązuje ich punktualność, dyscyplina, koleżeństwo i systematyczna praca w szkole.

8.         Każda nieobecność w szkole powinna zostać usprawiedliwiona przez rodziców, a zaległości w nauce uzupełnione.

9.         Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na korytarzu lub boisku szkolnym, gdzie udają się w towarzystwie nauczycieli. 

10.     Wychodzenie poza bramę szkolną w trakcie lekcji lub przerwy jest zabronione.

11.     Ze względów bezpieczeństwa uczniom  nie wolno wpuszczać na teren szkoły osób postronnych oraz przyjmować od nich jakichkolwiek przesyłek i wnosić ich na teren szkoły.

12.     Należy bezwzględnie szanować mienie szkoły, koleżanek i kolegów oraz pracowników. Za szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził.

13.     W czasie zajęć uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

14.     Na zajęcia nie należy przynosić wartościowych przedmiotów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

15.     Regulamin jest zgodny z postanowieniami Statutu szkoły.